Atsakomybės bei privatumo taisyklės

tarpmergaičių.lt administracija neatsako už narių publikuojamas nuotraukas bei tekstus, jų kokybę. Tinklapio nariai yra atsakingi patys už kiekvieną nuotrauką bei tekstą, įkeltą į tinklapį, siekiant parduoti, pirkti, keisti daiktus.

tarpmergaičių.lt administracija nėra atsakinga už atliktas ar neatliktas narių transakcijas, piniginę ar nematerialinę žalą, galimai atsiradusią dėl narių publikuot teksto tinklapyje.

Visiška atsakomybė dėl talpinamo teksto bei nuotraukų tikslumo bei atitikimo LR įstatymams atitenka asmeniui / tinklapio nariui.

tarpmergaičių.lt įgyja intelektualinę teisę į tinklapyje patalpintas nuotraukas bei jų aprašymus.

Privati asmenų informacija, naudojama identifikuoti tinklapio nariams, yra konfidenciali ir negalima perduoti trečiosioms šalims. Nariui patalpinus įtartiną informaciją, jo duomenys gali būti perduoti trečiajai šaliai tik pagal LR įstatymus. tarpmergaičių.lt administracija turi teisę naudoti informaciją, surinktą apie narius, jiems registruojantis tinklapyje ar kitais būdais.

tarpmergaičių.lt administracija turi teisę perduoti užblokuoto nario elektroninio pašto adresą kitam nariui, jeigu transakcija tarp šių narių nebuvo pabaigta. Inormacija apie užblokuotą narį saugoma tinklapio duomenų bazėje tris mėnesius. Registruodamiesi tinklapyje, nariai sutinka su tinklapio taisyklėmis ir tuo, jog gali būti blokuojami taisykles sulaužę.

Bet koks tinklapio kopijavimas be tarpmergaičių.lt administracijos žinios yra draudžiamas LR įstatymų.

Mokamų paslaugų įsigijimo taisyklės

Specialus skelbimas bei skelbimo iškėlimas turi būti priskirtas konkrečiam skelbimui. Jeigu narys neišnaudoja šių paslaugų ir paslaugos galiojimo pradžioje paslaugai nebus priskirtas konkretus skelbimas, jo data negali būti keičiama, o pinigai nėra grąžinami.

Priskiriant konkretų skelbimą įsigytai paslaugai, skelbimo savininkas užtikrina, jog skelbimas atitinka visus jam skirtus reikalavimus (nuoroda į kodėl trinami skelbimai). Skelbimai, nors ir priskirti reklaminėms pozicijoms, tačiau netitinkantys reikalavimų, bus šalinami be įspėjimo, o paslaugos laikas nebus keičiamas ar refinansuojamas.

Įsigytos paslaugos nėra keičiamos, perkeliamos kitam nariui ar kitaip modifikuojamos. Už jas sumokėti pinigai nėra grąžinami.